This website requires JavaScript.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden voor WMF-koffiemachines en -apparaten

1. Geldigheid van de voorwaarden

1.1 Leveringen, diensten en aanbiedingen van WMF geschieden uitsluitend op basis van deze Verkoop- en leveringsvoorwaarden (AV). Deze AV worden geacht te zijn aanvaard uiterlijk bij aanvaarding van de goederen of diensten. WMF erkent eventuele algemene voorwaarden van de Koper niet indien deze in strijd zijn met of afwijken van de AV van WMF tenzij WMF uitdrukkelijk heeft ingestemd met de geldigheid ervan. De AV van WMF zijn ook van toepassing indien WMF de levering aan de Koper zonder voorbehoud verricht met kennis van de algemene voorwaarden van de Koper die strijdig zijn met of afwijken van de AV van WMF.

1.2 Deze AV van WMF zijn uitsluitend van toepassing op ondernemers in de uitoefening van een bedrijf of beroep en op publiekrechtelijke rechtspersonen in de zin van de artikelen 14 en 310 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (DBW) en zijn, tenzij anders overeengekomen, ook van toepassing op alle toekomstige transacties met WMF, zelfs indien deze niet worden vermeld.

1.3 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op werkzaamheden en diensten. In plaats van aanvaarding van geleverde producten geldt de aanvaarding voor verrichte werkzaamheden c.q. diensten.

2. Offertes en sluiten overeenkomst

2.1 Offertes van WMF zijn aan verandering onderhevig en niet-bindend.

2.2 Bestellingen worden door WMF geacht bindend te zijn wanneer deze schriftelijk of uitdrukkelijk door haar zijn bevestigd (onder andere door middel van factuur of leveringsbon) of wanneer WMF uitvoering geeft aan de bestelling, in het bijzonder wanneer WMF de bestelling uitvoert door verzending van de producten. Voor het overige dienen alle overeenkomsten schriftelijk door WMF te worden bevestigd. Hetzelfde geldt voor aanvullingen, wijzigingen en nevenovereenkomsten.

2.3 WMF behoudt zich alle eigendomsrechten, auteursrechten en andere industriële eigendomsrechten voor op alle offertedocumenten. Deze documenten mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden. De Koper zal alle offertedocumenten op verzoek van WMF onverwijld aan WMF retourzenden zodra deze niet meer in het kader van de normale bedrijfsuitoefening nodig zijn. Hetzelfde geldt in het bijzonder voor alle andere documenten, ontwerpen, monsters, specimens en types.

3. Sluiten overeenkomst bij online bestelling via onze websites

3.1 De op de WMF-websites aangeboden producten vormen nog geen bindende offerte tot het sluiten van een overeenkomst, maar zijn slechts een uitnodiging aan de Koper tot het plaatsen van een bestelling.

3.2 Om gebruik te maken van het via de websites aangeboden bestelproces, kan de Koper, indien deze mogelijkheid wordt geboden, zich registreren en een klantenaccount aanmaken. De registratie en/of het gebruik van het bestelproces is alleen mogelijk als de klant ondernemer is en handelt in de uitoefening van zijn/haar bedrijf of beroep en voor publiekrechtelijke rechtspersonen of door bevoegde vertegenwoordigers van voornoemde rechtspersonen. In het kader van de registratie en/of het bestelproces wordt gecontroleerd of aan de in de vorige zin vermelde voorwaarde is voldaan. Er bestaat geen recht op registratie en/of toelating tot het bestelproces.

3.3 Bij een bestelling via door WMF aangeboden websites kan de Koper de producten van WMF selecteren en in zijn of haar "winkelwagen" plaatsen. Indien de Koper producten in de winkelwagen heeft opgeslagen, kan de Koper de producten bekijken op de overzichtspagina. De producten in de winkelwagen en het aantal artikelen kunnen worden weergegeven in de winkelwagen. Daar kan de Koper ook op elk moment het gewenste aantal artikelen wijzigen of reeds geselecteerde producten volledig verwijderen. Een bestelling wordt door de Koper bindend geplaatst wanneer de Koper aan het einde van het bestelproces op het elektronische bedieningspaneel (knop) op "Nu kopen" klikt in het gedeelte "Winkelwagen". Voordat op de knop "Nu kopen" wordt geklikt, kunnen eerder ingevoerde gegevens en de inhoud van de winkelwagen op elk moment worden gewijzigd en kan het bestelproces worden geannuleerd door de website te verlaten. Dergelijke bestelling vormt namens de Koper een aanbod aan WMF tot het sluiten van een overeenkomst.

3.4 Na het plaatsen van zijn/haar bestelling ontvangt de Koper een bevestiging van ontvangst van zijn/haar bestelling. Deze bevestiging houdt geen aanvaarding van de offerte in, maar geldt slechts als kennisgeving dat de bestelling is ontvangen.

3.5 Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer WMF de bestelling aanvaardt door middel van een verklaring van aanvaarding (orderbevestiging) of door toezending van het betreffende product. In geval van levering van de producten komt de overeenkomst tot stand op het moment dat WMF of de ingeschakelde vervoerder de bestelde producten bij de Koper aflevert. De producten worden verzonden naar het adres dat door de Koper tijdens het bestelproces is opgegeven.
Indien de Koper kiest voor creditcard of PayPal als wijze van betaling, verklaart WMF zich door het aanbieden van deze betaalmogelijkheid aan het einde van het bestelproces impliciet akkoord met het aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Indien de levering van de door de Koper bestelde goederen buiten de schuld van WMF niet mogelijk blijkt, behoudt WMF zich het recht voor om zich terug te trekken uit de met de Koper gesloten overeenkomst. Met name is levering niet mogelijk indien WMF buiten haar schuld zelf niet bevoorraad is door leveranciers of indien de beschikbaarheid van een product uitdrukkelijk verwijst naar reeds uitverkochte voorraad ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. WMF zal de Koper onmiddellijk op de hoogte stellen van de uitoefening van het recht op terugtrekking en eventuele reeds ontvangen tegenprestatie onmiddellijk terugbetalen.

3.6 De tekst van de overeenkomst wordt door WMF opgeslagen nadat een bestelling is geplaatst. Deze is echter niet toegankelijk voor de Koper. De enige taal waarin overeenkomsten kunnen worden gesloten is Duits. Eventuele vertalingen in andere talen dienen uitsluitend ter informatie. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Duitse tekst en de vertaling, heeft de Duitse tekst voorrang.

4. Prijzen, betaalvoorwaarden

4.1 Onze prijzen zijn netto af fabriek exclusief het geldende btw-tarief en inclusief verpakking.

4.2 Voor bestellingen via onze onlineshop staan de op onze website vermelde wijzen van betaling ter beschikking van de klant. De prijs en eventuele bijkomende kosten (verzendkosten, enz.) dienen bij bestellingen via de website onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan. Andere wijzen van betaling, anders dan betaling vooraf, zijn alleen mogelijk na een positieve kredietbeoordeling. Artikel 4.3 van deze AV is van toepassing op de betreffende betalingstermijn.

4.3 Facturen van WMF dienen binnen 21 dagen na ontvangst zonder enige aftrek te worden voldaan. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is WMF gerechtigd, onder voorbehoud van het vorderen van een hogere schadevergoeding wegens verzuim zonder voorafgaande aanmaning, een rente ter hoogte van 9 procentpunten boven de geldende basisrente overeenkomstig artikel 247 DBW (Duitse Burgerlijk Wetboek) plus een forfaitaire vergoeding ter hoogte van 40 euro overeenkomstig artikel 288 lid 5 DWB (Duitse Burgerlijk Wetboek) voor interne of externe incassomaatregelen te vorderen.

4.4 Cheques worden alleen aanvaard ter betaling.

4.5 WMF behoudt zich het recht voor om betalingen aan te wenden ter voldoening van de oudste factuurposten, vermeerderd met boeterente en kosten over het verschuldigde bedrag, in de volgorde: kosten, rente, hoofdvordering.

4.6 De Koper is uitsluitend gerechtigd rechten te verrekenen indien de tegenvorderingen wettelijk vastgesteld, onbetwist of door WMF erkend zijn.

4.7 Indien WMF na het sluiten van de overeenkomst kennis krijgt van feiten die wijzen op een aanzienlijke verslechtering van de financiële situatie van de Koper, die naar het zorgvuldig oordeel van WMF haar aanspraak op de tegenprestatie in gevaar kan brengen, kan WMF binnen een redelijke termijn passende zekerheid verlangen, dan wel betalingen of nakoming van de tegenprestatie opschorten totdat de tegenprestatie wordt nagekomen. WMF is tevens gerechtigd verleende betalingstermijnen in te trekken. Indien de Koper niet of niet tijdig voldoet aan het gerechtvaardigde verzoek van WMF, kan WMF zich uit de overeenkomst terugtrekken of in plaats van nakoming schadevergoeding vorderen. Indien de Koper achterstallig is met een deelprestatie is WMF gerechtigd de volledige resterende vordering onmiddellijk opeisbaar te verklaren en bij een vertraging in de nakoming veroorzaakt door een aanzienlijke verslechtering van de financiële situatie, zonder toekenning van een respijttermijn, zich uit de overeenkomst terug te trekken of schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. In geval van een vertraging in de nakoming die niet te wijten is aan een financiële situatie kan WMF zich uit de overeenkomst terugtrekken na het vruchteloos verstrijken van een redelijke termijn.

5. Levering

5.1. Leveringstermijnen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deelleveringen zijn toegestaan. Indien een vaste leveringsdatum is overeengekomen, dient de Koper een redelijke respijttermijn te stellen in geval van vertraging aan de zijde van WMF. Indien de levering na het verstrijken van de respijttermijn nog steeds niet is geschied, heeft de Koper het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.

5.2. De leveringstermijn gaat in op de dag van verzending van de orderbevestiging en wordt geacht te zijn nagekomen indien de goederen vóór het verstrijken van de leveringstermijn de fabriek/het magazijn hebben verlaten of, indien verzending niet mogelijk is, is medegedeeld dat de goederen voor verzending gereed zijn. Indien nadere wijzigingen in de overeenkomst worden overeengekomen, wordt de leveringsdatum of de leveringstermijn opnieuw overeengekomen. Voorwaarde voor het nakomen van de levertijd is adequate, in het bijzonder tijdige, levering door WMF zelf, tenzij de oorzaak van de inadequate levering door WMF bij WMF zelf ligt. In geval van inadequate levering door WMF zelf heeft WMF het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken. WMF zal de Koper onverwijld informeren indien WMF gebruik maakt van haar recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken en zal in dat geval eventueel door de Koper betaalde voorschotten terugstorten.

5.3 Om overeengekomen leveringstermijnen te kunnen nakomen, dienen alle door de Koper te verstrekken documenten, verplichte vergunningen, toestemmingen en afgiften, in het bijzonder van plannen, tijdig ontvangen te zijn en de overeengekomen betalingstermijnen en andere contractuele verplichtingen door de Koper te zijn nagekomen. Indien niet tijdig aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden de termijnen dienovereenkomstig verlengd, tenzij WMF zelf verantwoordelijk is voor de vertraging.

5.4 Tenzij er bijzondere afspraken zijn gemaakt, dienen bestellingen op afroep binnen zes maanden nadat WMF heeft medegedeeld dat zij gereed zijn voor levering, te worden aanvaard. Na het verstrijken van deze termijn heeft WMF het recht aanvaarding te verlangen.

5.5 Indien de niet-nakoming van de termijnen te wijten is aan overmacht - ongeacht of deze zich heeft voorgedaan in de fabrieken van WMF of bij haar leveranciers -, waaronder met name worden begrepen officiële interventies, bedrijfsstoringen, arbeidsconflicten, vertragingen in de levering van essentiële grond- en hulpstoffen of soortgelijke gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld staking of uitsluiting, worden de termijnen op passende wijze verlengd. Indien de levering of nakoming onmogelijk wordt als gevolg van voornoemde gebeurtenissen, is WMF van de leveringsplicht ontheven, zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding. Indien de nakoming als gevolg van de vertraging niet meer van belang is voor de Koper, kan de Koper zich uit de overeenkomst terugtrekken na het stellen van een redelijke respijttermijn. Indien de voormelde belemmeringen zich bij de Koper voordoen, gelden dezelfde rechtsgevolgen ook voor de aanvaardingsplicht van de Koper, indien de Koper WMF hiervan tijdig, vóór de afhandeling van de bestelling, schriftelijk in kennis stelt. De contractpartners zijn verplicht om de wederpartij onverwijld op de hoogte te stellen van voornoemde belemmeringen.

5.6 Indien de Koper de goederen niet aanvaardt, heeft WMF het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken, na het stellen van een redelijke respijttermijn, of om schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. In dit laatste geval heeft WMF het recht om ofwel een vergoeding voor de werkelijk geleden schade te eisen, ofwel, zonder bewijs van schade, 20% van de koopprijs.

5.7 schadevergoeding te eisen. De Koper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aan te tonen dat WMF minder of helemaal geen schade heeft geleden.

5.8. De Koper zal de in betaling genomen gebruikte apparaten behandelen in overeenstemming met de instructies van WMF. Er wordt geen korting in contanten verleend op het wederinkoopbedrag.

5.9 De Koper ontvangt voor elke machine een gedrukte gebruiksaanwijzing die instructies bevat die moeten worden opgevolgd. De Koper is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de leidingen voor de wateraansluiting tot aan de machine of tot aan de afsluitkraan voor de wateraansluiting alsmede voor de elektriciteit tot aan de machine of tot aan de contactdoos waarmee de machine op alle polen van het net kan worden losgekoppeld, alsmede voor de afvoer. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Koper. De monteurs van de klantenservice van WMF zijn uitsluitend bevoegd om de koppeling tussen de machine en de aansluitpunten die naar de machine leiden, tot stand te brengen. WMF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de naleving van de algemene en plaatselijke voorschriften voor installatiewerkzaamheden ter plaatse. De monteurs van de klantenservice van WMF zijn niet bevoegd om de constructie, of fundering/ondergrond, van werkbladen/werkbanken of van andere bijbehorende zaken te veranderen en/of gaten te boren. Dit valt ook onder de verantwoordelijkheid van de Koper.

6. Overgang van het risico

6.1 Het risico op onbedoelde schade of onbedoelde achteruitgang gaat als volgt over op de Koper, zelfs in geval van franco levering:

6.2 bij leveringen zonder installatie of montage, zodra de goederen aan de expediteur zijn overhandigd. De verzending geschiedt af fabriek of af magazijn voor risico van de Koper. WMF is niet aansprakelijk voor schade en verlies tijdens het transport. Dit geldt ook indien de levering in gedeelten geschiedt of WMF aanvullende diensten, zoals de transportkosten of de montage van de producten bij de Koper, voor haar rekening heeft genomen. Tenzij anders is overeengekomen, kiest WMF de verzending en verpakking naar eigen inzicht. WMF neemt geen verzekeringsplicht op zich. Op schriftelijk verzoek van de Koper zullen de goederen evenwel verzekerd worden tegen transportschade en andere schade;

6.3 in geval van leveringen met installatie of montage, op de dag waarop de goederen door de expediteur aan de klant worden overhandigd:

6.4 in geval de goederen zelf worden afgehaald met kennisgeving van het gereedstaan van de goederen voor afhaling:

6.5 in geval van vertraging in de aanvaarding door de Koper, kan WMF een vergoeding eisen voor de geleden schade, evenals een vergoeding voor eventuele bijkomende kosten, tenzij de Koper niet verantwoordelijk is voor de niet-aanvaarding van de producten.

7. Vorderingen wegens gebreken

7.1 WMF is aansprakelijk voor gerechtvaardigde gebreken als volgt:

7.2 Alle producten of diensten die binnen de verjaringstermijn van artikel 7.2 een gebrek vertonen, worden naar eigen inzicht van WMF kosteloos hersteld of opnieuw geleverd, voor zover de oorzaak van het gebrek reeds op het tijdstip van de risico-overgang aanwezig was.

7.3 Vorderingen wegens gebreken vervallen na 12 maanden van rechtswege, in het geval van demonstratie-eenheden na 6 maanden. De termijn vangt aan met de levering (artikel 438 lid 2 DBW) of, in het geval van uitvoering van werkzaamheden, met de aanvaarding (artikel 643a lid 2 DBW). Voornoemde termijnen gelden niet voor zover de wet langere termijnen voorschrijft, bijv. artikel 479 lid 1 DBW (verhaalsrecht van de aannemer), 438 lid. 1 onder 2 DBW (gebouwen en zaken die voor een gebouw worden gebruikt) en artikel 634a DBW (gebreken aan een gebouw). De verjaringstermijn van één jaar geldt daarnaast voor vorderingen wegens onrechtmatige daad die gebaseerd zijn op een gebrek aan de producten of in de uitvoering van het werk. De verjaringstermijn begint te lopen vanaf de levering van de producten of vanaf de aanvaarding van de uitvoering van het werk. De verjaringstermijn van één jaar geldt niet voor de onbeperkte aansprakelijkheid van WMF voor schade die voortvloeit uit de schending van een garantie of uit dodelijk letsel of letsel aan het lichaam of de gezondheid, uit opzet en grove nalatigheid en wegens productgebreken of voor zover WMF een aanschaffingsrisico op zich heeft genomen.

7.4 De Koper dient WMF onverwijld, uiterlijk twee weken na levering van de goederen, schriftelijk op de hoogte te stellen van gebreken. Verborgen gebreken dienen onverwijld, uiterlijk na ontdekking ervan, schriftelijk aan WMF te worden gemeld. Vervangen onderdelen worden eigendom van WMF.

7.5 In geval van een kennisgeving van een gebrek kan betaling ervan door de Koper worden ingehouden tot een hoogte die in redelijke verhouding staat tot het opgetreden gebrek. Het is de Koper uitsluitend toegestaan om betalingen in te houden indien een gebrek wordt vastgesteld waarover geen twijfel kan bestaan. Indien de kennisgeving van een gebrek onterecht is, heeft WMF het recht om van de Koper vergoeding van alle door haar gemaakte kosten te verlangen.

7.6 Allereerst dient WMF steeds in de gelegenheid te worden gesteld om het gebrek binnen een redelijke termijn alsnog conform artikel 7.1 te herstellen. De Koper dient het geweigerde artikel of monsters daarvan aan WMF ter beschikking te stellen.

7.7 Wij geven geen garantie:

7.8 op onderdelen die aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn. Daartoe behoren onder meer afdichtingen:

7.9 bij gebreken, voor zover deze niet aan WMF te wijten zijn, als gevolg van weersinvloeden, kalkaanslag of chemische, fysische, elektrochemische of elektrische invloeden:

7.10 indien geen waterfilter wordt gebruikt terwijl op grond van de wateromstandigheden ter plaatse het gebruik van een waterfilter overeenkomstig de informatie in de gebruiksaanwijzing noodzakelijk is en als gevolg daarvan gebreken ontstaan;

7.11 bij gebreken die ontstaan door het niet opvolgen van de voorschriften voor het hanteren en (service) onderhoud aan het apparaat (bijv. bedienings- en onderhoudsvoorschriften van WMF volgens de gebruiksaanwijzing van het betreffende type koffiemachine):

7.12 bij gebreken veroorzaakt door ongeschikte of onjuiste bediening, door het gebruik van niet-originele reserveonderdelen van WMF of door foutieve montage door de Koper of door derden of door foutieve of nalatige hantering, noch voor de gevolgen van onoordeelkundige wijzigingen of reparatiewerkzaamheden die zonder onze toestemming door de Koper of derden zijn uitgevoerd:

7.13 bij de aankoop van een koffiemachine van het type WMF 900, bij gebreken als gevolg van het feit dat er binnen de garantieperiode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop meer dan 7.000 kopjes met de machine zijn bereid:

7.14 Machines kunnen alleen met onze toestemming worden geretourneerd.

7.15 Voor het overige is artikel 10 van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding.

7.16 WMF geeft geen garanties, in het bijzonder geen kwaliteits- of duurzaamheidsgaranties, tenzij in individuele gevallen schriftelijk anders is overeengekomen.

8. Verlengingsmogelijkheid van de verjaringstermijnen voor rechten inzake gebreken aan koffiemachines

8.1 Bij de aankoop van koffiemachines wordt de garantietermijn tot 24 maanden vanaf de risico-overgang verlengd indien de koper bij het sluiten van de koopovereenkomst reeds een volledig onderhoudscontract voor regelmatig onderhoud van de afgenomen koffiemachine heeft afgesloten. De garantietermijn wordt alleen verlengd indien het afgesloten contract voor volledig onderhoud een looptijd van minimaal drie jaar heeft.

8.2 Garantievoorwaarden zijn onderworpen aan artikelen 7.1, 7.3 t/m 7.8.

8.3 Het contract voor volledig onderhoud vormt een afzonderlijke rechtshandeling.

8.4 De verlengingsmogelijkheid geldt niet voor koffiemachines van het type WMF 900.

9. Onmogelijkheid; aanpassing overeenkomst

9.1 Voor zover de levering onmogelijk is, is de Koper gerechtigd schadevergoeding te vorderen, tenzij WMF niet verantwoordelijk is voor dergelijke onmogelijkheid. Dit laat het recht van de Koper om zich uit de overeenkomst terug te trekken onverlet.

9.2 Voor zover onvoorzienbare gebeurtenissen in de zin van artikel 5.5 de economische significantie of de inhoud van de levering aanzienlijk wijzigen of een wezenlijke invloed hebben op de bedrijfsvoering van WMF, dient de overeenkomst dienovereenkomstig te goeder trouw te worden aangepast. Indien dat in economische zin niet verantwoord is, heeft WMF het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken. Indien WMF van dit terugtrekkingsrecht gebruik wenst te maken, dient zij de Koper onverwijld na het inzien van de gevolgen van de gebeurtenis daarvan op de hoogte te stellen, ook indien met de Koper aanvankelijk een verlenging van de levertijd is overeengekomen.

10. Vorderingen tot schadevergoeding

10.1 WMF is onbeperkt aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de schending van een garantie of uit dodelijk letsel of letsel aan het lichaam of de gezondheid. Hetzelfde geldt voor opzet en grove nalatigheid of voor zover WMF een aanschaffingsrisico op zich heeft genomen. WMF is alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid bij schending van wezenlijke verplichtingen die voortvloeien uit de aard van de overeenkomst en die van bijzonder belang zijn voor het bereiken van het doel van de overeenkomst. Bij schending van dergelijke verplichtingen, verzuim en onmogelijkheid is de aansprakelijkheid van WMF beperkt tot de schade die in het kader van deze overeenkomst doorgaans kan worden verwacht. De dwingendrechtelijke wettelijke aansprakelijkheid voor productgebreken blijft onaangetast.

10.2 Voor zover de aansprakelijkheid van WMF is uitgesloten of beperkt, is dat mede van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van personeel, vertegenwoordigers en agenten van WMF.

11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 De geleverde goederen blijven eigendom van WMF (voorbehouden goederen) totdat alle vorderingen waarop WMF uit hoofde van de huidige en toekomstige zakenrelatie met de Koper aanspraak kan maken, zijn voldaan. De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud met zorg te behandelen. In het bijzonder is de Koper verplicht de producten op eigen kosten voldoende tegen brand-, water- en diefstalschade tegen vervangingswaarde te verzekeren. Indien de waarde van alle zekerheidsrechten waarop WMF recht heeft het bedrag van alle zekergestelde vorderingen met meer dan 10% overschrijdt, zal WMF op verzoek van de Koper een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrijgeven. In geval van plichtsverzuim door de Koper, in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, heeft WMF het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken na het verstrijken van een door WMF gestelde redelijke respijttermijn voor nakoming van de overeenkomst. De Koper is verplicht het gekochte onmiddellijk terug te geven. WMF kan na een tijdige en passende kennisgeving anderszins over de producten beschikken onder eigendomsvoorbehoud ter voldoening van haar opeisbare vorderingen op de Koper.

11.2 Indien de Koper niet de eindafnemer maar een wederverkoper is, is de Koper gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De Koper draagt echter reeds nu aan WMF alle vorderingen ter hoogte van het uiteindelijke factuurbedrag van de WMF-vordering over die aan de Koper uit de doorverkoop jegens zijn afnemers of derden toekomen, ongeacht of de voorbehouden goederen zonder of na bewerking zijn doorverkocht. WMF aanvaardt deze overdracht reeds nu. De Koper blijft ook na de overdracht gemachtigd deze vorderingen te innen. De bevoegdheid van WMF om de vordering van WMF zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. WMF verbindt zich er echter toe de vordering niet te innen zolang de Koper zijn betalingsverplichtingen behoorlijk nakomt. Indien aan deze laatste voorwaarde niet wordt voldaan, kan WMF van de Koper verlangen WMF op de hoogte te stellen van de overgedragen vorderingen en bijbehorende debiteuren, aan WMF alle informatie te verstrekken die nodig is voor de inning, aan WMF de bijbehorende documenten overhandigt en de debiteuren (derden) op de hoogte te stellen van de overdracht. Voor het overige is de Koper niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud staande producten te verpanden, in onderpand te geven of anderszins ter beschikking te stellen waardoor de eigendom van WMF in gevaar wordt gebracht.

11.3 De verwerking of transformatie van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen wordt voor WMF als fabrikant overeenkomstig artikel 950 DBW (Duits Burgerlijk Wetboek) uitgevoerd, zonder dat WMF daartoe verplicht is.

11.4 Indien goederen die eigendom zijn van WMF samen met andere zaken worden verwerkt, verkrijgt WMF mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de marktwaarde van haar goederen tot de waarde van de andere verwerkte zaken op het tijdstip van verwerking.

11.5 In geval van betalingsverzuim is WMF gerechtigd de onmiddellijke afgifte van de onder voorbehoud geleverde goederen te vorderen. In dit geval worden verjaarde vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Overhandigde wissels dienen ongeacht de vervaldatum ervan gelijktijdig tegen contante betaling te worden gehonoreerd.

12. Wederinkoop

12.1 Indien de overeenkomst -op welke rechtsgrond dan ook- wordt ontbonden, is WMF gerechtigd de volgende bedragen te vorderen voor het gebruik en genot van de apparatuur en als vergoeding voor waardevermindering, onverminderd haar overige eventuele aanspraken jegens de Koper:

12.2 25% van de aankoopprijs plus btw gedurende de eerste 6 maanden; 30% van de aankoopprijs plus btw gedurende de eerste 12 maanden; 40% van de aankoopprijs plus btw na één jaar:

12.3 50% van de aankoopprijs plus btw na twee jaar; 60% van de aankoopprijs plus btw na drie jaar.

12.4 De Koper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aan te tonen dat geen of minder waardevermindering van het apparaat heeft plaatsgevonden.

13. Gegevensbescherming

13.1 Voor de uitvoering van de met de Koper gesloten overeenkomst is verwerking van de persoonsgegevens van de Koper noodzakelijk. WMF verwerkt daarbij de contactorder- en betalingsgegevens van de Koper. De rechtsgrond voor de verwerking is de tussen de partijen gesloten overeenkomst (art. 6 lid 1 onder b) van de Algemene verordening gegevensbescherming). In verband met bewaarplichten op grond van handels- en belastingwetgeving worden de gegevens van de koper in verband met de overeenkomst maximaal 10 jaar bewaard. Verdere verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de rechtsgrond, andere tussen de Koper en WMF gesloten overeenkomsten of door de Koper verleende toestemming.

13.2 Details over de omvang van de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper zijn te vinden in de algemene informatie over gegevensbescherming (art. 12-14 DSGVO) op onze startpagina https://www.wmf-coffeemachines.com/nl_nl/privacyverklaring.html

14. Niet-overdraagbaarheid

Overdracht van vorderingen tegen WMF voortvloeiend uit overeenkomsten tussen WMF en de Koper is uitgesloten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WMF.

15. Bevoegde rechter, plaats van uitvoering, toepasselijk recht

15.1 Behoudens andersluidende vermelding in de orderbevestiging, is onze statutaire zetel de plaats van uitvoering.

15.2 Indien de Koper een handelaar is, is de bevoegde rechter de rechter binnen wiens ambtsgebied onze statutaire zetel is gevestigd. Wij zijn echter daarnaast gerechtigd een rechtsvordering tegen de Koper in te stellen bij de rechtbank van de woonplaats van de Koper. Wij maken bezwaar tegen arbitrageclausules.

15.3 Contractuele relaties worden beheerst door Duits recht met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).

15.4 Indien een van de voornoemde bepalingen ongeldig is of indien er een lacune wordt geconstateerd, wordt de ongeldige bepaling of de lacune vervangen door een geldige bepaling die zo veel mogelijk de in de oorspronkelijke bepaling vervatte economische bedoeling van partijen weergeeft.

Status 03-2022