This website requires JavaScript.

Privacybeleid en informatie over gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens die u voor verwerking aan ons beschikbaar stelt, is voor ons van bijzonder belang. Hieronder geven wij informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze online diensten.

Als onderdeel van onze verantwoordelijkheid onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn er aanvullende verplichtingen aan ons opgelegd door de inwerkingtreding van de Algemene verordening Gegevensbescherming van de EU (Verordening (EU) 2016/679; hierna: "AVG") om de bescherming van persoonsgegevens van de persoon op wie de verwerking betrekking heeft te waarborgen (wij verwijzen hierna ook naar u als de betrokkene als "klant", "gebruiker", "u" of "betrokkene").

Voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en middelen van gegevensverwerking, omvat dit vooral de verplichting om u transparant te informeren over het type, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking (vgl. art. 13 en 14 AVG). Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Ons privacybeleid heeft een modulaire structuur. Deze bestaat uit een algemene sectie voor alle verwerkingen van persoonsgegevens en verwerkingssituaties die van toepassing zijn telkens wanneer een website wordt bezocht (A. Algemeen) en een speciale sectie, waarvan de inhoud alleen betrekking heeft op de daar gespecificeerde verwerkingssituatie met de omschrijving van de respectieve aanbieding of het product, in het bijzonder het bezoek aan websites die hier in meer detail wordt beschreven (B. Websites bezoeken).

Deel Omschrijving Dit deel is voor u

Deel A Algemeen altijd relevant.

Deel B Website relevant, als u onze Duitse website gebruikt.

Deel C Marketing Analytics relevant, als u onze Duitse website gebruikt.

Teil D Online shops relevant, als u onze online shops gebruikt.

Teil E CoffeeConnect relevant, als u ons digitale platform CoffeeConnect gebruikt.

Teil F Cookiebeleid relevant, als u onze Duitse website gebruikt.

A. Algemeen
(1) Definities

Naar het voorbeeld van art. 4 van de AVG zijn deze bepalingen van het privacybeleid gebaseerd op de volgende definities:

 • "Persoonsgegevens" (art. 4 nr. 1 AVG) betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").
 • "Verwerking" (art. 4 nr. 2 AVG) betekent elke bewerking die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens, al dan niet met behulp van geautomatiseerde (d.w.z. door technologie ondersteunde) processen.
 • "Verantwoordelijke" (art. 4 nr. 7 AVG) is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • "Derde" (art. 4 nr. 10 AVG) is elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of orgaan anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken; hiertoe behoren ook andere rechtspersonen die deel uitmaken van de groep.
 • "Verwerker" (art. 4 nr. 8 AVG) is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke, in het bijzonder in overeenstemming met de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke (bijv. IT-dienstverlener). In de zin van de privacywetgeving is een verwerker in het bijzonder geen derde partij.
 • "Toestemming" (art. 4 nr. 11 AVG) van de betrokkene betekent elke vrijelijk afgegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsverklaring van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of door een duidelijke bevestigende handeling, aangeeft in te stemmen met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.
(2) Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van art. 4 nr. 7 AVG zijn wij:

WMF GmbH

WMF Platz 1, 73312 Geislingen/Steige

Telefoon +49 (0) 7221 25-1; telefax: + 49 (0) 7331 453 87

E-mailadres: kundencenter[at]wmf.de

Voor meer informatie over ons bedrijf, verwijzen wij u naar de gegevens in het colofon op onze website.

(3) Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris

Onze gegevensbeschermingsfunctionaris is te allen tijde beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden en op te treden als uw contactpersoon met betrekking tot gegevensbescherming. Zijn contactgegevens zijn:

WMF GmbH

Gegevensbescherming

WMF Platz 1, 73312 Geislingen/Steige

dataprivacy(at)wmf.de

(4) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

In principe is elke verwerking van persoonsgegevens bij wet verboden en alleen toegestaan als de gegevensverwerking onder een van de volgende rechtvaardigingen valt:

 • art. 6, lid 1, zin 1, letter a van de AVG ("Toestemming"): als de betrokkene vrijwillig, op geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze, door middel van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling, heeft aangegeven dat hij of zij toestemming geeft voor de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • art. 6, lid 1, zin 1, letter b van de AVG: als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene maatregelen te uit te voeren voorafgaand aan het aangaan van een contract;
 • art. 6, lid 1, zin 1, letter c van de AVG: als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen (bijv. een wettelijke bewaarplicht);
 • art. 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG ("Gerechtvaardigde belangen"): indien de verwerking noodzakelijk is met het oog op de gerechtvaardigde (met name juridische of economische) belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of rechten van de betrokkene (met name wanneer de betrokkene minderjarig is).

Voor de verwerkingen die wij uitvoeren, geven wij hieronder voor elk geval de van toepassing zijnde rechtsgrondslag aan. De verwerking kan ook op meerdere rechtsgrondslagen gebaseerd zijn.

(5) Gegevensverwijdering en opslagduur

Voor de verwerkingsactiviteiten die door ons worden uitgevoerd, geven we hieronder aan hoe lang de gegevens door ons worden opgeslagen en wanneer ze worden gewist of geblokkeerd. Tenzij hieronder een expliciete bewaartermijn wordt aangegeven, worden uw persoonsgegevens gewist of geblokkeerd zodra het doel of de rechtsgrondslag voor opslag niet langer van toepassing is. Uw gegevens worden alleen opgeslagen op servers binnen de werkingssfeer van de AVG, behoudens openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen in A.(7) en A.(8).

Gegevens kunnen echter langer dan de gespecificeerde periode worden opgeslagen in het geval van een (dreigend) juridisch geschil met u of andere juridische procedures of als opslag wordt voorgeschreven door wettelijke bepalingen waaraan wij als verwerkingsverantwoordelijke zijn onderworpen (bijv. artikel 257 van het Duitse HGB, artikel 147 van de Duitse AO). Als de door de wettelijke voorschriften bepaalde opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of verwijderd, tenzij verdere opslag door ons noodzakelijk is en hiervoor een wettelijke basis bestaat.

(6) Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden (bijv. TLS-codering voor onze website), rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, omvang, context en het doel van de verwerking, evenals de bestaande risico's van een gegevensinbreuk (inclusief de waarschijnlijkheid en gevolgen daarvan) voor de betrokkene. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd overeenkomstig de technologische ontwikkelingen.

Op verzoek geven wij u graag meer gedetailleerde informatie.

Neem contact op met onze voor gegevensbeschermingsfunctionaris (zie A.(3)).

(7) Samenwerking met verwerkers

Zoals gebruikelijk voor elk groot bedrijf, maken wij ook gebruik van externe binnenlandse en buitenlandse dienstverleners om onze zakelijke transacties te verwerken (bijv. voor IT, logistiek, telecommunicatie). Deze dienstverleners handelen alleen volgens onze instructies en zijn contractueel verplicht om zich te houden aan de bepalingen voor gegevensbescherming in de zin van art. 28 AVG.

(8) Vereisten voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen

In het kader van onze zakelijke relaties kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven of bekendgemaakt aan derde bedrijven. Deze kunnen zich ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, d.w.z. in derde landen. Een dergelijke verwerking wordt uitsluitend uitgevoerd om aan contractuele en zakelijke verplichtingen te voldoen en om uw zakelijke relatie met ons te onderhouden (rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, letter b of letter f in elk geval in combinatie met art. 44 e.v. AVG). Wij informeren u over de respectieve details van de overdracht op de relevante punten hieronder.

De Europese Commissie verklaart dat sommige derde landen een niveau van gegevensbescherming hebben dat vergelijkbaar is met de EER-standaard door middel van zogenaamde adequaatheidsbesluiten (een lijst van deze landen en een kopie van de adequaatheidsbesluiten vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). In andere derde landen waaraan persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, kan er echter geen sprake zijn van een consistent hoog niveau van gegevensbescherming door een gebrek aan wettelijke bepalingen. Als dit het geval is, zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming voldoende gewaarborgd is. Neem contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris (zie A.(3)) als u hier meer informatie over wilt.

(9) Geen verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

Wij maken het sluiten van contracten met ons niet afhankelijk van het feit of u ons vooraf persoonsgegevens verstrekt. Als klant bent u niet wettelijk of contractueel verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken; het kan echter voorkomen dat wij bepaalde diensten slechts in beperkte mate of helemaal niet kunnen leveren als u de benodigde gegevens niet verstrekt. Mocht dit bij uitzondering het geval zijn binnen het kader van de hieronder gepresenteerde en door ons aangeboden producten, dan wordt u hiervan apart op de hoogte gesteld.

(10) Wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te geven

Wij kunnen onderworpen zijn aan een speciale wettelijke of juridische verplichting om de rechtmatig verwerkte persoonsgegevens aan derden te verstrekken, in het bijzonder aan overheidsinstanties (art. 6, lid 1, zin 1, letter c AVG).

(11) Uw rechten

U kunt uw rechten als betrokkene met betrekking tot uw verwerkte persoonsgegevens te allen tijde doen gelden door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die u hierboven onder A.(2) vindt.

 • U hebt het recht om informatie op te vragen over uw gegevens die door ons worden verwerkt. Als uw identiteit tijdens uw verzoek om informatie niet onomstotelijk kan worden vastgesteld, kunt u vervolgvragen verwachten, omdat wij er zeker van moeten zijn dat u de persoon bent die u beweert te zijn.
 • Bovendien hebt u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, voor zover u daartoe wettelijk gerechtigd bent.
 • U hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. In dit geval wordt dit alleen verleend binnen het kader van de wettelijke vereisten.
 • Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in het kader van de wettelijke vereisten (art. 21 AVG).
 • Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens in ons bedrijf, bijvoorbeeld bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die voor ons verantwoordelijk is: de staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Baden-Württemberg, Lautenschlagerstraße 20 70173 Stuttgart.
B. Websites bezoeken
(1) Toelichting over de functie

Meer informatie over ons bedrijf en de diensten die wij aanbieden, vindt u met name op www.wmf-coffeemachines.com, samen met de bijbehorende subdomeinen en subpagina's. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden.

Wij willen u erop wijzen dat u vrij bent om te beslissen of u ons uw gegevens wilt verstrekken. Als en voor zover u ons echter niet de nodige gegevens voor een bepaalde dienst verstrekt, kunt u de dienst in kwestie niet of niet volledig gebruiken. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend om u de door u gevraagde dienst te verlenen.

(2) Verwerkingsactiviteiten

Bij het gebruik van de websites voor informatiedoeleinden kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken:

a) Bijhouden van logbestanden

"Loggegevens": Wanneer u onze websites bezoekt, wordt er tijdelijk een zogenaamd logbestand (zogenaamde serverlogbestanden) op onze webserver opgeslagen en geanonimiseerd. Deze bestaat uit:

 • browsertype/-versie
 • besturingssysteem dat wordt gebruikt door de aanvragende computer
 • bestandsaanvraag van de computer
 • de http-antwoordcode
 • de vooraf bezochte site (referrer-URL)
 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Tijdstip van de serveraanvraag

Het doel van de verwerking is het leveren van de online diensten, het waarborgen van de veiligheid van de online diensten en de functionaliteit van de online diensten. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van § 25, lid 2 van de Duitse TTDSG. De gegevens worden verwerkt voor de duur van het gebruik van de online diensten.

b) Contactformulier

"Contactformuliergegevens": wanneer het contactformulier wordt gebruikt, worden de gegevens verwerkt die via dit formulier worden verzonden: titel, achternaam en voornaam, adres, e-mailadres, bestelgegevens of productgegevens indien van toepassing en het tijdstip van verzending. Als u bovendien de gegevens vrijwillig verstrekt, worden het bedrijf, land, telefoonnummer(s) verwerkt. Het doel van de verwerking is om contact met u op te kunnen nemen met vragen over onze producten en diensten en, indien nodig, om hulp te bieden. De gegevens kunnen tot tien jaar bewaard worden vanwege wettelijke verplichtingen. In de regel is de opslagperiode drie jaar. Wij verwerken deze gegevens op basis van art. 6, lid 1, letter b voor het initiëren of uitvoeren van een contract.

c) Call-Back-Button

“Gegevens Call-Back-Button”: als u de Call-Back-Button gebruikt, worden de hiermee doorgegeven gegevens verwerkt: voornaam, achternaam, telefoonnummer, worden verwerkt om u terug te kunnen bellen. Het doel van de verwerking is om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u vragen hebt over onze producten en diensten en om u zo nodig te kunnen helpen. De gegevens worden vijf dagen bewaard en daarna gewist. Wij verwerken deze gegevens op basis van art. 6, lid 1, letter b voor het initiëren of uitvoeren van een contract.

d) Nieuwsbrief

Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij een abonnement op onze nieuwsbrief aan, waarmee wij u informeren over actuele producten, productontwikkelingen, promoties en speciale aanbiedingen. Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, worden de volgende "nieuwsbriefgegevens" door ons verzameld, opgeslagen en verwerkt:

 • de pagina van waaruit de pagina is opgevraagd (zogenaamde referrer URL)
 • de datum en tijd van de toegang
 • de beschrijving van het type webbrowser dat wordt gebruikt
 • het IP-adres van de aanvragende computer, dat wordt afgekort zodat er geen persoonlijke referentie meer kan worden vastgesteld
 • het e-mailadres
 • de datum en tijd van registratie en bevestiging

Wij willen u erop wijzen dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het versturen van de nieuwsbrief. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, dit zijn afbeeldingsbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij de gegevens vermeld in B.(2) en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. Links in de nieuwsbrief bevatten ook deze ID. Wij gebruiken de op deze manier verkregen gegevens om een gebruikersprofiel aan te maken om de nieuwsbrief op uw individuele interesses af te stemmen. Wij registreren wanneer u onze nieuwsbrieven leest, op welke links u daarin klikt en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af. Wij koppelen deze gegevens aan de handelingen die u op onze website uitvoert.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking door op de aparte link in elke e-mail te klikken of door ons via een ander contactkanaal op de hoogte te stellen. De informatie wordt opgeslagen zolang u op de nieuwsbrief bent geabonneerd. Nadat u zich hebt afgemeld, slaan wij de gegevens puur statistisch en anoniem op. Dergelijke tracking is ook niet mogelijk als u de weergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard hebt uitgeschakeld. In dat geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. Als u de afbeeldingen handmatig weergeeft, vindt de bovengenoemde tracking wel plaats.

De nieuwsbriefgegevens worden verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens (rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, letter a AVG). Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u, nadat u zich hebt geregistreerd, een e-mail sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven, waarin wij u vragen om te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Het doel van deze procedure is om uw registratie te kunnen verifiëren en, indien nodig, mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen. U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw afmelding kenbaar maken door op de link te klikken die in elke nieuwsbrief-e-mail staat, door een e-mail te sturen naar kundencenter[at]wmf.de of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het colofon staan vermeld.

(3) Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

De volgende categorieën ontvangers, die gewoonlijk verwerkers zijn (zie A.(7)), kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens:

 • dienstverleners voor de werking van onze website en de verwerking van gegevens die zijn opgeslagen of doorgegeven door de systemen (bijv. voor datacenterdiensten, betalingsverwerking, IT-beveiliging). De rechtsgrondslag voor de overdracht is dan art. 6, lid 1, zin 1, letter b of letter f AVG, voor zover dit geen verwerkers zijn;
 • overheidsinstanties/autoriteiten, voor zover dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. De rechtsgrondslag voor de overdracht is dan art. 6, lid 1, zin 1, letter c AVG;
 • personen die worden ingeschakeld om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren (bijv. accountants, banken, verzekeringsmaatschappijen, juridisch adviseurs, toezichthoudende autoriteiten, partijen die betrokken zijn bij bedrijfsovernames of de oprichting van joint ventures). De rechtsgrondslag voor de overdracht is dan art. 6, lid 1, zin 1, letter b of letter f AVG.

Zie A.(8) voor garanties voor een passend niveau van gegevensbescherming bij de doorgifte van gegevens naar derde landen.

Daarnaast geven wij uw persoonsgegevens alleen door aan derden als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven op grond van art. 6, lid 1, zin 1, letter a AVG.

(4) Gebruik van cookies, externe providers en andere technologieën op onze website

a) Cookie

Wij gebruiken cookies op onze websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en op uw harde schijf worden opgeslagen door middel van een karakteristieke tekenreeks en waardoor bepaalde informatie naar de locatie gaat die de cookie heeft ingesteld. Ze dienen om de website in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken, d.w.z. aangenamer voor u.

Cookies kunnen gegevens bevatten die het mogelijk maken om het gebruikte apparaat te herkennen. In sommige gevallen bevatten cookies echter alleen informatie over bepaalde instellingen die niet persoonlijk identificeerbaar zijn. Cookies kunnen een gebruiker echter niet rechtstreeks identificeren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit, en permanente cookies, die na de individuele sessie worden opgeslagen. Wat hun functie betreft, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de volgende cookies:

 • technische (verplichte) cookies: deze zijn absoluut noodzakelijk om door de website te navigeren, basisfuncties te gebruiken en de veiligheid van de website te garanderen; ze verzamelen geen informatie over u voor marketingdoeleinden en slaan niet op welke websites u hebt bezocht;
 • functionele cookies: deze verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, welke pagina's u bezoekt en bijvoorbeeld of er fouten optreden bij het gebruik van de website; ze verzamelen geen informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden - alle verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om onze website te verbeteren en om te achterhalen wat onze gebruikers interesseert;
 • advertentie- en trackingcookies: deze worden gebruikt om de websitegebruiker op maat gemaakte reclame op de website of aanbiedingen van derden te bieden en om de effectiviteit van deze aanbiedingen te meten;
 • sharing cookies: deze worden gebruikt om de interactiviteit van onze website met andere diensten (bijv. sociale netwerken) te verbeteren;

de wettelijke basis voor cookies die absoluut noodzakelijk zijn om u de uitdrukkelijk gevraagde dienst te leveren, is § 25 lid 2 nr. 2 van de Duitse TTDSG. Elk gebruik van cookies dat niet absoluut technisch noodzakelijk is voor dit doel, vormt een gegevensverwerking die alleen is toegestaan met uw uitdrukkelijke en actieve toestemming op grond van art. 25, lid 1 van de Duitse TTDSG in combinatie met art. 6, lid 1, zin 1, letter a AVG. Dit geldt met name voor het gebruik van prestatie-, reclame-, targeting- of sharing cookies. Daarnaast geven wij uw door cookies verwerkte persoonsgegevens alleen door aan derden als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven op grond van art. 6, lid 1, zin 1, letter a AVG.

b) Cookiebeleid

Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken en hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren en bepaalde soorten tracking kunt uitschakelen, raadpleegt u ons Cookiebeleid (zie (F.)). [Link naar het cookiebeleid].

c) Video's insluiten op YouTube

Tegenwoordig is het gebruikelijk om productaanbiedingen op internet aan te vullen met media van platforms van derden. Daarom integreren wij onze YouTube-video's in onze website en vragen wij u elke keer dat u de externe content opent of u deze wilt laden.

Om standaardinstellingen te implementeren die de gegevensbescherming ten goede komen, is de content standaard inactief. Aanvankelijk wordt alleen een leeg venster weergegeven. De op YouTube opgeslagen video wordt pas afgespeeld nadat u op de aangeboden knop hebt geklikt en bewust hebt ingestemd met de gegevensoverdracht en dus met de verwerking van uw gegevens door YouTube.

Op basis van deze zogenaamde twee-klik-oplossing beslist u zelf of uw gegevens naar YouTube gaan. Deze implementatie is noodzakelijk, omdat wij geen invloed hebben op de manier waarop YouTube uw gegevens verwerkt. YouTube is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming.

Daarom kunnen we hiervoor geen effectieve toestemming voor gegevensbescherming krijgen. Dit zou vooral op een geïnformeerde manier moeten gebeuren. Omdat we echter niet weten voor welke doeleinden YouTube uw gegevens verwerkt, kunnen we u hierover niet informeren.

Naast het IP-adres kan YouTube ook technische gegevens verwerken (schermresolutie, gebruikte browser, besturingssysteem, etc.). Er kunnen ook cookies worden gebruikt, bijvoorbeeld om uw surfgedrag te analyseren. Wij ontvangen zelf geen informatie over hoe u YouTube gebruikt en welke content u deelt of becommentarieert.

Wij willen u er daarom op wijzen dat u zich vooraf bij YouTube moet informeren over hoe YouTube uw gegevens verwerkt.

C. Marketing analytics

Wij gebruiken marketing analytics-technologieën op onze websites, die hieronder worden beschreven.

(1) Google Analytics 4

Als u toestemming hebt gegeven, wordt op deze website Google Analytics 4 gebruikt, een webanalysedienst van Google LLC. De verantwoordelijke instantie voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

a) Aard en doel van de verwerking

Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee wij uw gebruik van onze website kunnen analyseren. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Wij gebruiken de functie User-ID. De User-ID stelt ons in staat om een unieke, permanente ID toe te wijzen aan één of meer sessies (en de activiteiten binnen deze sessies) en het gedrag van gebruikers op verschillende apparaten te analyseren.

In Google Analytics 4 is de anonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Als gevolg van IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Volgens Google wordt het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als deel van Google Analytics niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw gebruikersgedrag vastgelegd in de vorm van "gebeurtenissen". Gebeurtenissen kunnen het volgende zijn:

 • bekeken pagina's
 • contact via contactformulier
 • eerste bezoek aan de website
 • begin van de sessie
 • bezochte websites
 • uw "klikpad", interactie met de website
 • scrollen (wanneer een gebruiker naar het einde van de pagina (90%) scrollt)
 • kliks op externe links
 • interne zoekopdrachten
 • interactie met video's
 • bestanden downloaden
 • bekeken/aangeklikte advertenties
 • taalinstelling

Bovendien wordt ook het volgende vastgelegd:

 • uw locatie bij benadering (regio)
 • datum en tijd van uw bezoek
 • uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • technische informatie over uw browser en de eindapparaten die u gebruikt (bijv. taalinstelling, schermresolutie)
 • uw internetprovider
 • de verwijzings-URL (via welke website/welk advertentiemedium u op deze website terecht bent gekomen)

b) Verwerkingsdoeleinden

Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren en om rapporten over de website-activiteit samen te stellen. De rapporten van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

c) Ontvangers

De volgende bedrijven zijn ontvangers of kunnen ontvangers van de gegevens zijn

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als verwerker overeenkomstig art. 28 AVG)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten

d) Overdracht naar derde landen

Voor de VS heeft de Europese Commissie op 10 juli 2023 een adequaatheidsbesluit genomen. Google LLC is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Framework. Aangezien de servers van Google wereldwijd verspreid zijn en een overdracht naar derde landen (bijvoorbeeld naar Singapore) niet volledig kan worden uitgesloten, hebben we ook de standaard contractuele clausules van de EU met de provider afgesloten.

e) Bewaartermijn

De gegevens die door ons worden verzonden en aan cookies zijn gekoppeld, worden na 14 maanden automatisch verwijderd. De maximale levensduur van Google Analytics-cookies is 2 jaar. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden eenmaal per maand automatisch verwijderd.

f) Rechtsgrond

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming op grond van art. 6, lid 1, zin 1, letter a AVG en § 25, lid 1, zin 1 van de Duitse TTDSG.

g) Intrekking

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan [KLIK HIER OM DE INSTELLINGEN VAN DE CONSENT TOOL IN TE STELLEN] en uw keuze daar te wijzigen. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de herroeping is uitgevoerd.

U kunt het opslaan van cookies ook vanaf het begin voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Als u uw browser echter zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kan dit de functionaliteit van deze en andere websites beperken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt

 • door geen toestemming te geven voor het plaatsen van de cookie of
 • door HIER de browser-add-on te downloaden en te installeren om Google Analytics uit te schakelen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en over gegevensbescherming vindt u bij Google op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ en op https://policies.google.com/?hl=de.

(2) DoubleClick Floodlight

Wij gebruiken DoubleClick Floodlight op onze websites. DoubleClick Floodlight is een dienst die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Wanneer u onze website bezoekt, plaatst Google een cookie op uw computer om een unieke gebruikers-ID te genereren. De door u gebruikte inhoud wordt aan deze gebruikers-ID toegewezen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen dat u een advertentie te zien krijgt die u al hebt gezien. Cookies kunnen ook worden gebruikt om conversies te meten. Dit betekent dat wordt vastgesteld of u bepaalde acties hebt uitgevoerd nadat u een overeenkomstige advertentie hebt gezien of opgeroepen.

Als u geen op interesses gebaseerde reclame wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden door naar https://www.google.de/settings/ads te gaan. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies van derden ook uitschakelen door naar de afmeldpagina van het Initiatief voor netwerkreclame te gaan.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals de bijbehorende rechten en instellingsopties om de privacy van gebruikers te beschermen, kunt u vinden in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

(3) OwaPro

Deze website gebruikt het webanalyse- en online-marketingcontrolesysteem "OWAPro" van Hurra Communications GmbH ("hurra.com") voor webanalyse en de optimalisatie van online-marketingmaatregelen.

De leverancier van OWAPro is Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, 70599 Stuttgart, Duitsland.

Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om gebruikersstromen op deze website te analyseren en om online marketingcampagnes te optimaliseren. OWAPro kan de volgende persoonsgegevens verwerken: online identifiers, waaronder cookie-ID's, IP-adressen, apparaatidentifiers, klantidentifiers, verwijzers, transactiegegevens. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om het succes van reclamecampagnes en hun kosten-batenanalyse te meten en te optimaliseren om informatie te verkrijgen over welke aanbiedingen bezoekers bestellen of welke andere acties ze hebben geïnitieerd (zogenaamde "conversion tracking"). Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt die het mogelijk maken om een internetbrowser bij een volgend bezoek te herkennen. In deze cookies kunnen unieke online identifiers ("cookie-ID") op uw apparaat worden opgeslagen.

In de regel verwerkt OWAPro alleen gepseudonimiseerde gegevens die hurra.com zelf niet kan toewijzen aan een identificeerbare natuurlijke persoon. IP-adressen worden door OWAPro standaard automatisch geanonimiseerd. Meer informatie over het type en de omvang van de persoonsgegevens die door hurra.com in OWAPro worden verwerkt en het mogelijke gebruik van cookies vindt u in het privacybeleid van hurra.com op: https://privacy.hurra.com/

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens door hurra.com services voor deze website door u middels een opt-out af te melden [http://ssl.hurra.com/opt-out?cid=4755&ln=de].

D. Gebruik van onze online shop
(1) Verwerking van persoonsgegevens

Als u een bestelling in onze webshop wilt plaatsen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonsgegevens verstrekt, die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken.

Gegevensverwerking bij het bestellen van goederen

Verplichte informatie die nodig is voor het verwerken van contracten is apart gemarkeerd, verdere informatie is vrijwillig. De categorieën van verwerkte gegevens zijn contactgegevens, bedrijfsgegevens, klantgegevens, persoonsgegevens, bestelgegevens, leveringsgegevens, factuurgegevens en betalingsgegevens. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om het contract te initiëren en de bestelling en orderverwerking af te wikkelen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, letter b AVG.

Uw gegevens worden verwerkt zolang als nodig is voor de bestaande klantrelatie. Desondanks zijn wij op grond van handels- en belastingwetgeving verplicht om uw gegevens maximaal tien jaar op te slaan.

Betalingsinformatie

Als u de betaalmethode "creditcard" kiest, verwerken wij uw creditcardgegevens. Hiervoor geven wij uw gegevens door aan onze betalingsdienstaaanbieder Adyen.

De verwerking van betalingen voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Alle gegevensoverdracht wordt gecodeerd tot 256-bits SSL en is daarom beschermd tegen ongeautoriseerde toegang door derden. Wij verwerken uw betalingsgegevens ten behoeve van de betalingsverwerking.

In samenwerking met Adyen (Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ in Amsterdam; Nederland) wordt de betaling verwerkt via de geselecteerde betaalmethode. Adyen treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke. De betalingsdienstaanbieder Adyen controleert de kredietwaardigheid en zorgt voor de financiële afhandeling van de bestelling. U geeft de volgende gegevens door aan Adyen: identiteitsgegevens, adresgegevens, contactgegevens, betalingsgegevens, IP-adres.

Raadpleeg het privacybeleid van Adyen voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Adyen.

Doorgeven van gegevens aan transportdienstverleners

Wij geven uw persoonsgegevens en leveringsgegevens door aan de transportdienstverlener om uw bestelling te verwerken of om uw bestelling te leveren. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, letter b AVG.

De verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de levering is de transportdienstverlener.

(2) Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden (bijv. TLS-codering voor onze website), rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, omvang, context en het doel van de verwerking, evenals de bestaande risico's van een gegevensinbreuk (inclusief de waarschijnlijkheid en gevolgen daarvan) voor de betrokkene. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd overeenkomstig de technologische ontwikkelingen.

Op verzoek geven wij u hierover graag nadere informatie. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie A. (3)).

E. CoffeeConnect
(1) Algemeen

De volgende bepaling van de privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de digitale oplossing WMF CoffeeConnect ("webportaal") en de diensten die via dit portaal worden aangeboden.

(2) Verwerking van persoonsgegevens

Zoals bij elke webservice verzamelt onze server automatisch en tijdelijk informatie in de serverlogbestanden, tenzij u dit hebt gedeactiveerd. Als u ons webportaal wilt gebruiken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om ons webportaal aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen:

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • bestandsaanvraag van de klant
 • de http-antwoordcode
 • de website van waaruit u ons bezoekt (referrer URL),
 • datum en tijd van de serveraanvraag
 • browsertype en -versie
 • besturingssysteem dat wordt gebruikt door de aanvragende computer

De serverlogbestanden worden niet op persoonlijke basis geanalyseerd. Deze gegevens kunnen op geen enkel moment door de provider aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Als u ons persoonsgegevens verstrekt via ons webportaal (naam, voornaam, e-mailadres, adres), gebeurt dit over het algemeen op vrijwillige basis. Deze gegevens worden gebruikt om de contractuele relatie af te handelen, om uw aanvragen of bestellingen te verwerken en voor ons eigen markt- of opinieonderzoek.

Wanneer u zich registreert op ons webportaal, verwerken wij uw gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, adres) voor het afhandelen van de contractuele relatie. Als u een koffiemachine in uw profiel opneemt, worden de technische gegevens die door de koffiemachine worden verzonden, aan uw profiel gekoppeld (zie (F. 3)).

We verwerken uw gegevens ook in het kader van een afgesloten servicecontract voor het uitvoeren van reparaties en onderhoud, om ons aanbod van producten en diensten te verbeteren en voor productverbetering en -ontwikkeling.

Als u goederen via het webportaal wilt bestellen, is het voor het afsluiten van het contract noodzakelijk dat u uw persoonsgegevens (contact-, leverings-, factuur- en betalingsgegevens) verstrekt, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte informatie die nodig is voor het verwerken van contracten is apart gemarkeerd, verdere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling uit te voeren. Voor dit doel kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze bank of een online betalingssysteem.

(3) Verwerking van persoonlijke telemetriegegevens

In het algemeen maakt de telemetriemodule het mogelijk om continu op afstand gegevens op te halen voor efficiënte bewaking, sturing en optimalisatie van bedrijfseconomische en servicerelevante processen via een mogelijke bidirectionele gegevensuitwisseling.

Wanneer een koffiemachine met WMF CoffeeConnect INSIDE in gebruik wordt genomen, wordt er bedrijfs- en statusinformatie over de koffiemachine ("technische gegevens") naar WMF verzonden. Deze technische gegevens omvatten in het bijzonder:

 • het type en aantal apparaten dat is gekoppeld aan de koffiemachine met WMF CoffeeConnect INSIDE, bijv. koeleenheid met compatibele sensoren
 • tellerwaarden en statistieken voor koffiezetprocessen, drank- en onderhoudstellers, melktemperatuur (voor een bijbehorend extra apparaat of extra koeleenheid), boilertemperatuur, enz.
 • uitgevoerde opdrachten en functies via het portaal, samen met het tijdstip van de bediening
 • status van de koffiemachine (aan, uit en tijdstip van statusverandering)
 • gegevens over radiotransmissie, inclusief signaalsterkte, geselecteerde provider en de radiocel waarin de koffiemachine met WMF CoffeeConnect INSIDE zich bevindt
 • diagnose- en foutmeldingen van de koffiemachine met WMF CoffeeConnect INSIDE en aangesloten apparaten
 • soorten reiniging en tijdstip van uitvoering
 • softwareversies en tijdstippen van software-updates en softwarelogbestanden
 • drank- en machine-instellingen

De bovengenoemde technische gegevens zijn voor WMF niet persoonsgebonden wanneer WMF CoffeeConnect door de gebruiker niet wordt gebruikt. Pas wanneer de gebruiker de koffiemachine met WMF CoffeeConnect INSIDE integreert, worden de technische gegevens aan het profiel van de gebruiker gekoppeld. Indien de technische gegevens dus persoonsgebonden zijn in de zin van art. 4 nr. 1 AVG, verwerken wij de gegevens voor het leveren van de contractuele diensten in verband met het gebruik van het webportaal door de gebruiker.

Als er naast de primaire gebruikers andere secundaire gebruikers voor een in een netwerk opgenomen koffiemachine zijn geactiveerd, verwerken wij in deze context ook de bovengenoemde gegevens voor het gebruik van de in een netwerk opgenomen koffiemachine door de secundaire gebruiker(s) om het serviceconforme gebruik van de in een netwerk opgenomen koffiemachine door de andere secundaire gebruikers mogelijk te maken.

Wij krijgen toegang tot de technische gegevens als onderdeel van onze klantenservice. Het gebruik van deze gegevens is gepseudonimiseerd. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de diensten te verlenen die voortvloeien uit het met de klant gesloten contract voor het gebruik van het WMF CoffeeConnect-webportaal of een bestaand servicecontract. Wij behouden ons het recht voor om derden in te schakelen voor het leveren van de onderhoudsdiensten en hen voor dit doel toegang te geven tot de gegevens van de gebruiker in het kader van de in opdracht gegeven gegevensverwerking.

Wij behouden ons het recht voor om de technische gegevens en de geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gebruiksgegevens te gebruiken, in het bijzonder voor statistische doeleinden en voor de verdere ontwikkeling van producten. Dit geldt ook als de gebruiker het gebruik van WMF CoffeeConnect opzegt. Dit zijn puur technische, apparaatgerelateerde gegevens. Er vindt geen gepersonaliseerde analyse plaats.

(4) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het opnemen van contact met ons via het contactformulier is art. 6, lid 1, letter a AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met aankoop-, service- en onderhoudscontracten en voor de registratieprocessen is art. 6, lid 1, letter b AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de verbetering en verdere ontwikkeling van onze producten en voor reclame, markt- en opinieonderzoek is art. 6, lid 1, zin 1, letter b AVG.

(5) Gegevensverwijdering en opslagduur

Op grond van commerciële en belastingwetgeving zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens tien jaar lang op te slaan. Wij beperken de verwerking echter na zeven jaar, d.w.z. uw gegevens worden vanaf dat moment alleen gebruikt om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Zie voor meer info de voorschriften in A.(5)

(6) Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden (bijv. TLS-codering voor onze website), rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, omvang, context en het doel van de verwerking, evenals de bestaande risico's van een gegevensinbreuk (inclusief de waarschijnlijkheid en gevolgen daarvan) voor de betrokkene. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd overeenkomstig de technologische ontwikkelingen.

Op verzoek geven wij u hierover graag nadere informatie. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie A. (3)).

F. Cookiebeleid

Het cookiebeleid van WMF is direct gekoppeld aan de instellingsopties voor cookies. Hier vindt u de nodige details over de gebruikte cookies en de opties om deze te accepteren of te weigeren. Via deze link komt u bij het cookiebeleid.